منو اصلی

پر بازدیدترین ها

1398/1/29 پنجشنبه

بلایی که اسرائیل بر سر منتقدانش در آمریکا می‌آورد

ایلهان عمر از زمان انتقاد نسبت به نفوذ آیپک در سیاست آمریکا تا به حال مجبور به عذرخواهی شده، متهم به حمایت از عاملان حادثه 11 سپتامبر شده و دست آخر تهدید به قتل شده است.
1397/10/17 دوشنبه
گزارش از شخص سیندرلاى بدبخت !
»فرح دیبا« چگونه شهبانوى حکومت پهلوى شد؟
جید تربت زاده
از در و دیــوار شــهر، از ســوت و کــورى کاخ و از ســر و صــورت همسرش نشانه هاى فروپاشى مى بارید. کوچه ها و خیابــان ها ماه ها بود که فریاد شــده بودند و براى دربار و دربارى ها، کابوس ســقوط را تداعى مى کردند. خبرها از هر کجا که مى رسید، امیدوار کننده نبود. مقام ها، سفیرها، چاکران خانه زاد و ژنرال ها هم که مى آمدند و مى رفتند، انگار غصه و هراس را با خودشــان مى آوردند و وقت رفتن آن را جا مى گذاشــتند. براى ملکه، غمناک تر از همه، چمدان هاى آماده اى بودند که خبر از یک فرار و گریزِ ناگزیر مى دادند. با این همه »شهبانو« انگار هنوز به جایى و چیزى امیدوار بود. امیدوار به ماندن بود، یا حداقل این طور وانمود مى کرد. براى همین روز 16دى ماه سال ،1357در حالى که سعى مى کرد لرزشــى در صدایش نباشد به خبرنگاران گفت: »من بعد از عزیمت شاهنشاه در ایران می مانم تا بر شورای سلطنت ریاست کنم... این کار را ولو اینکه منجر به قطعه قطعه شدنم هم شــود انجام خواهم داد!« شــهبانو آیا داشت براى دلگرمى طرفداران رژیم و ارتشــبدهاى ریز و درشت، شعار مى داد یا اینکه نقشه ها و آرزوهاى دیگرى توى سرش بود؟
ممنوع الخروج
سال 1337از فرانسه به خانواده اش در تهران نامه نوشــت. نامه حاوى عکس هایى از »فرح دیبا« در کنار جوانى بود که در واقع نامزدش به حســاب مى آمد. او در این نامه خواســته بود که خانواده »کریم پاشــا بهادرى« را ببینند، بپســندند و به ازدواجشان رضایت بدهند. پسر دایى اش – رضا قطبى – برایش مى نویســد: بهتر است به تهران بیایــى، ضمن دید و بازدید با اقوام، مادرت را هم راضى کنى. »فرح« 20ساله، طبق سفارش پسر دایى عمــل مى کند و به تهــران مى آید. راضى کردن مادر و دید و بازدید 2ماه طول مى کشــد. روزى که براى کارهاى قانونى بازگشت به فرانسه به اداره گذرنامه مى رود، مأمور مربوطه مى گوید:
»متأسفانه شما نمى توانید از ایران خارج شوید... نامتان در فهرســت مخالفان اعلیحضرت و رژیم است.« حالا حساب کنید دختر 20ساله ایرانى، درست وقتى دارد به فرانسه بر مى گردد تا هم به نامزدش و هم آرزوهاى دیگرش برسد با شنیدن چنین خبرى، چه حالى مى شــود. بدون شــک نه تنها »فرح دیبا« که وســط این گرفتارى همه آرزوهایش را بر باد رفته دیده بود، بلکه هیچ کدام از اقوام و بستگانش، به خواب نمى دیدند که یک سال پس از این ماجرا، دشمن و مخالف سلطنت، یکباره ملکه دربار ایران شود.
تهران - پاریس
»سهراب دیبا و فریده قطبى« سال 1317صاحب دختر شدند و نامش را »فرح« گذاشتند. سهراب خان که اصالتاً تبریزى بود، در دانشکده افسرى ســن پترزبورگ درس خوانده، دوره دیده و بعد به کشور برگشته و در ارتش نوین ایران استخدام شــده بود. او دخترش را وقتى که 6سال داشت به »مدرسه ایتالیایى خواهران روحانى« فرستاد. خودش هم 3سال بعد به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت. »فرح« از 10سالگى به مدرسه ژاندارک رفت. دربــاره دوران دانش آموزى اش اگر اغراق و داستان سازى نکرده باشــند، نوشته اند که مثل همه همسن و ســال هایش، پر جنب و جوش و ســرزنده بود. دختر یتیم شده خانواده دیبا، غم مــرگ پدر را بــا درس و ورزش انــگار فراموش مى کرد. کاپیتان تیم بسکتبال مدرسه ژاندارک به قهرمانى در رشته تخصصى اش قانع نبود و در پــرش و دو و میدانى مدال مى گرفت. او در دوره دبیرستان هم پرجنب و جوش و درسخوان بود. البته نه آن قدر درسخوان که نمره هایش بتواندمسئولان آن زمان را براى دادن بورسیه تحصیلى
در فرانسه قانع کند. دختر خانواده دیبا اما چون یک بار به عنوان پیشاهنگ به فرانسه سفر کرده بودو تحصیلاتش را هم در دبیرستان فرانسوى ها ادامه داده بود، نمى توانست قید تحصیل در این کشور را بزند. بنابراین پذیرش مدرسه اختصاصى معمارى در پاریس را گرفت و از ایران رفت.
براى تأمین مخارج هزینه هاى تحصیل در فرانسه سنگین بود. 150 تومانى هم که هر مــاه از طرف دایى اش براى او فرستاده مى شد کفاف نمى کرد. بر اساس گفته ها و نوشــته هاى هم اتاقــى اش »ناهید کلهر« ،فرح دیبا مجبور بود براى تأمین مخارجش به عنوان پرســتار بچه و خدمتکار کار کند. این البته تنها مشغولیتش نبود. مثل همه دانشجویان آن دوره علاقه به افکار و ایده هاى کمونیســتى داشت و جــذب فعالان حزب توده هم شــده بود. درباره خُلق و خو و منش دانشــجوى ایرانى آن روزگار گفته اند به دلیل تحصیل در مدارس مسیحى آنزمان، فرح دلبستگى چندانى به فرهنگ کشور ومردم خودش نداشت، به جلوه زندگى غربى عشق مى ورزید و از حیث سیاســى و اجتماعى بسیار به رژیم پهلوى بدبین بود و حتى او را عروســک امپریالیسم مى نامید. »ناهید کلهر« درباره او گفته است: »از جمله تفریحات او نوشیدن مفرط چاى و شیر و رفتن به شنا بود... در جریان همین رفت و آمد هایش براى شنا با پسرى ایرانى به نام کریم پاشا بهادرى آشنا شد... بیشتر اوقات فرح با این فرد ســپرى مى شــد و رابطه عمیقى با یکدیگرداشتند.«...
کمى هندى
مقدمه داســتان ازدواجش با »محمد رضا پهلوى« همانى اســت که اول مطلب گفتیــم. منتها این اعتراف را هم مى کنیــم که برخى از محققان در نوشتن داستان این ازدواج، کمى تا قسمتى مثل فیلم هاى هندى رفتار کرده و حتى تلاش کرده اند ماجرا را مثل قصه سیندرلا پیش ببرند. در هر حال ما هم به دلیل عدم دسترســى به منابع درست و حسابى، این بخش داســتان را با همان رنگ و لعاب هندى و سیندرلایى جلو مى بریم... خلاصه »فرح« ممنوع الخروج مى شود تا دایى اش »محمد على قطبــى« این و آن را ببیند و از آن ها بخواهد »اردشــیر زاهدى« را واسطه کنند تا دختر جوان بتواند از ایران خارج شود... مدتى بعد با آن ها تماس مى گیرند و به وزارت خارجه دعوتشان مى کنند... فرح و اقوامش مى روند در حالى که مثلاً سند خانه را هم با خود برده اند تا اگر دانشجوى جوان دستگیر شد آن را وثیقه بگذارند...فرح خوشحال و خندان از ساختمان بیرون مى آید و مى گوید بازداشتى در کار نیست... مسئولان امور دانشجویى خیلى خوب برخورد کرده و حتى پیشنهاد کار در سفارت ایران در پاریــس را داده اند... دو روز بعد هم دوباره او را خواســتند و گفتند، آقاى زاهدى مى خواهد شما را ببیند و خلاصه هما ماجــراى بخت و اقبال ســیندرلایى که به »فرح دیبا« رو مى کند تا او از مصائب زندگى دانشجویى در پاریس رهایى پیدا کند و بقیه ماجرا.... مأموریت تمام شد آن هایى که مدت ها به دنبال همســر سوم براى »محمدرضا« بودند تا سلســله پهلوى بى ولیعهد نماند، برنامه دیدار »فــرح« و »محمد رضا« را در یک میهمانى جور کردند. دانشجوى جوان، انگار درس و فرانســه و نامزد در آب نمک خوابانده را بى خیال شد، بله را گفت و 20آذر سال 1338 همسر شاه و ملکه ایران شد. 10ماه بعد هم لابد طبق قول و قرار، ولیعهد ناتمام یعنى فرزند اول شــان – رضا – به دنیا آمد که در حال حاضر به »ربع پهلوى« معروف است.
شاید از نظر »محمد رضا« مأموریت شهبانو دیگر تمام شده بود. او براى سلطنت ولیعهدزایى کرده بود و از حالا به بعد باید فقط ملکه تشــریفاتى مى بود. ســیندرلاى دیروز و شهبانوى امروز اما چندان اهل در حاشــیه مانــدن و فقط بچه به دنیا آوردن نبــود. دختر تحصیلکرده و پر جنب و جوش دیروز،خــوب فهمیده بود که نمى تواند مانند » ثریا« نفوذى در دل و روح شاه ایران داشته باشد و محمد رضا هم قصد ندارد به او اجازه نقش
آفرینى در حکومت را بدهد. همین شــد که به اعتقاد بسیارى از محققان راه شاه و ملکه از ابتدا از هم جدا شــد. »فرح« ضمن راه انداختن دفتر و دســتک ویژه و سازمان ها و بنیاد هاى مختلف، تــلاش کرد افکار و عقاید خــودش را که خیلى هم سازگارى با نظرات محمد رضا نداشت، پیش ببرد. در حلقه اطرافیان او مى شــد روشنفکران و غربزدگان آن روزگار، هنرمندان و حتى مخالفان معتدل رژیم و مارکسیست ها را مشاهده کرد.
نامزد سابق عزیزم
ماجراى شاه و ملکه سومش فقط اختلاف فکرى و یا سیاســى نبود. یک سر اختلاف پنهان میان شاه و ملکه اى که پسر زاییده بود و دیگر نمى شد او را مثل دو ملکه پیش کنار گذاشت، به مسائل اخلاقى بر مى گشــت. »فرح« در اقدامى عجیب بعد از ازدواج با شــاه ایران، نامزد سابقش – پاشا بهــادرى – را به ایران آورد و به عنوان مســئول دفترش منصوب کرد. از وقتى هم که گند رابطه
شاه با دخترى به نام »گیلدا« در آمد، شهبانو هم به سیم آخر زد. جورى که به قول پسر خاله اش »احمد على مسعود انصارى« با همکلاسى دوران دانشجویى اش یعنى »فریدون جوادى« روابطش را نزدیک و نزدیک تر کرد. این رابطه به مرور آن قدر علنى و وقیحانه شــد که صداى همه درباریان را در آورد. شاید این یک مورد از رفتارهاى ملکه را بشود به حساب تلافى و در آوردن چشم محمدرضا« گذاشت اما در مجموع آنچه سبک زندگى او را شــکل مى داد و سبب مى شد با وجود ملکه بودن، روابط نامتعارف با مردان دیگر داشته باشد، اول، ریشه در آموزش هاى مدارس غربى داشت و پــس از آن حاصل تربیت خانوادگى و حضور در کنار مادرى بود که به اعتــراف خودش، پس از فوت شوهر با مردان دیگر رابطه داشت: »صادقانه بگویم که تزلزل در آموزه هاى دینى من از همان کودکى آغاز شــد... مى دیدم یک نفر حاج آقا با
حالت مستى به خانه ما مى آمد و با مادرم رابطه جنسى خلوتى برقرار مى کرد«.
نفوذى
برخى ها که بدبینانه تر به قصه سیندرلاى دربار پهلوى نــگاه کرده اند، حتى معتقدند »فرح دیبا« تقریباً نفوذى کمونیســت هاى شوروى در دربار ایران بوده اســت. تلاش این عده بر این اســت که چشم هایشــان را به روى ریشــه هاى واقعى انقلاب اســلامى ببندند و بگویند این ســازمان جاسوسى شوروى اســت که با کمک فرح دیبا، زمینه فروپاشى رژیم پهلوى در سال 57را فراهم مى کنــد. البته »فرح دیبــا« از انصاف نگذریم با برنامه ها و افکارى که با پوشش فرهنگى و هنرى بیشــتر براى رواج بى بند و بارى در جامعه ایران پیاده مى شــدند، نقش بزرگى در آشنایى مردم ایران با فســاد حاکم بر دربــار و حکومت دارد!
دختــرى که با بى پروایــى و بى اعتنایى به آداب و رســوم مردم کشــورش بزرگ شده و با هزار و یک آرزو به همسرى »محمد رضا« درآمده رفتار و
سبک زندگى دوران شهبانویى اش، کمتر شباهتى به یک ملکه واقعــى دارد. از دهه 50به بعد او و حلقه افراد وابســته اش تلاش دارند با دخالت در عزل و نصب هاى دولتى به رقیبى براى »شــاه« تبدیل شوند. برخى ها معتقدند در ماه هاى آخر عمر رژیم پهلوى، فرح دیبا حتى سوداى به قدرت رسیدن به جاى همسر را در سر مى پرورانده است و براى همین اعلام مى کند حتى به قیمت تکه تکه شدن، در غیاب شاه در ایران مى مانمبيشتر

اطلاعیه ها و بیانیه ها

1396/8/13 شنبه

قطعنامه تظاهرات سراسری یوم‌الله 13 آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» سال 1396

طی قطعنامه ای اعلام شد : ماجرای برجام و بدعهدی‌های آمریکا و ادامه تحریم‌ها ثابت کرد که عزت و استقلال کشور، تنها در سایه اتکا به توانمندی‌ها و نیروها و ذخایر خویش است
1396/8/10 چهارشنبه

دعوت عموم مردم برای حضور در راهپیمایی یوم الله 13 آبان

در زمان حاضر- نقشه شوم استکبار جهانی نفوذ به ایران اسلامی است، لذا برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم‌ا... سیزدهم آبان- روز ملی مبارزه با استکبار جهانی- مناسبت‌ترین فرصت برای نمایش انسجام ملت سلحشور و استکبارستیز علیه شیطان بزرگ آمریکا است.

سایت های مرتبط

آلبوم تصاویر
صوت
عشق بی مرز
سرافراز باشی میهن من
خدا حافظ ای مرد تنهای کوفه
دعای عهد  با صدای  استاد فرهمند
فیلم
نماهنگ دنیا خوابیده- وا ویلا از یم
بنام مردم  به کام دشمن
در آرزوی شهادت
نفوذ و فروپاشی

تقويم

<>
شيدسچپج
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

نظر سنجی

ایا از طراحی سایت شورای مشهد راضی هستید؟
   
بله
خیر


بازديدها

تعداد بازديد اين صفحه: 305621
تعداد بازديد از سايت: 32319344
تعداد بازديد زيرپورتال: 429206
اين زيرپورتال امروز: 202
در امروز: 3005
اين صفحه امروز: 96
Guest (SGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما