تاریخ خبر: ١٣٩٨/١٠/١٢

منطق ۹ دی منطق باطل کردن فتنه و فتنه گران بود

ما اگر ۹ دی را گرامی می‌داریم، می‌خواهیم بگوییم که پای این خاک‌ریز ایستاده‌ایم متن کامل